Jaska Bike

Grad Jastrebarsko i TZGJ kontinuirano ulažu u razvoj cikloturizama - nakon nabavke električnih bicikala i izgradnje moderne garaže putem koje posjetitelji mogu unajmiti e-bicikle, označeno je 250 km staza, a sada je izrađena i aplikacija Jaska bike. Uskoro cikloturiste na navedenim stazama očekuju i odmarališta kako bi dodatno uživali u prirodi.

Naime, Aplikacija „Jaska Bike" nudi čak 8 različitih ruta kroz prirodu i zanimljivosti Jaske i njene okolice. Obiteljska staza, staza vizura, staza kamena, staza tradicije, staza vode, staza baštine, staza prirode ili specifična staza vina - svaka od njih nudi nešto posebno i zanimljivo svakome avanturistu ili turistu, ali i svima onima koji već sada dobro poznaju Jasku ili pak ovdje oduvijek žive. Stoga, pronađi i Ti svoju stazu!

Aplikacija Jaska Bike će Vas, uz pomoć vašeg pametnog telefona, sigurno voditi kroz 8 zanimljivih ruta različitih karaktera. Pomoću aplikacije već prije samog puta možete se pripremiti i saznati o svemu što na toj ruti možete vidjeti, ali i što vas na istoj očekuje. Prethodno upoznavanje s aplikacijom, pomoći će vam pri odabiru najbolje staze - s  obzirom da su staze precizno tematski odrađene: udaljenost rute, težina rute te previđeno trajanje. Navođenje aplikacijom naučiti ćete i otkriti o; bogatstvu jaskasnke gastronomije, baštine i tradicijskih elemenata -  prirode ljepote baštine ili pak pronaći najdraže vino. 

Aplikacija je potpuno besplatna, a ukoliko ostanete bez interneta i/ili signala, stazu možete pratiti kroz preuzete GPX tragove i prometnu signalizaciju.

Aplikaciju možete preuzeti ovdje:

Play Store:  https://bit.ly/3eaqbhX

App Store: https://apple.co/2LMsICO

Podaci su prikupljeni od pouzdanih i provjerenih ruta partnera tako da nema straha da ćete zalutati ako krenete u nepoznato.

A vašu rutu započnite svojim limenim ljubimcem na dva kotača ili pak električnim biciklom kojeg možete iznajmiti u prvoj javnoj garaži električnih bicikala u Jastrebarskom.

Odaberi i ti svoju omiljenu stazu!

Pravila o zaštiti privatnosti i osobnih podataka pri korištenju mobilne aplikacije Jaska
Bike Privacy and Personal Data Proteciton Policy provides your use of application Jaska Bike

18.11.2019. Ova Pravila o zaštiti privatnosti i osobnih podataka propisuju vaše korištenje softverske aplikacije Jaska Bike (u daljnjem tekstu: „Aplikacija“) na mobilnim uređajima koju je za Grad Jastrebarsko izradila tvrtka Invariant d.o.o. Grad Jastrebarsko poštuje privatnost svojih korisnika. Ova Pravila o zaštiti privatnosti i osobnih podataka (u daljnjem tekstu: „Pravila o zaštiti privatnosti“) imaju za svrhu pružiti vam informacije o tome kako grad Jastrebarsko koristi podatke koje od vas prikupljamo vezano uz vaše korištenje Aplikacije. Uporabom web mjesta i/ili mobilne aplikacije korisnik potvrđuje da shvaća, prihvaća i suglasan je sa svim odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti. Politika se u svakom trenutku može promijeniti ili dopuniti bez upozorenja ili obavijesti. Uporabom web mjesta i/ili mobilne aplikacije nakon promjene ove politike korisnik potvrđuje da je suglasan s promjenama. Ako koristite našu uslugu, prihvaćate sakupljanje te korištenje podataka vezano uz ova Pravila o zaštiti privatnosti. Podaci koje sakupljamo koristit će se isključivo u pružanju i poboljšavanju ove usluge. Prikupljanje podataka Grad Jastrebarsko može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja internetskih stranica, te IP adresa koje su automatski zabilježene u zapisima pristupa. Vaši podaci obrađivat će se u svrhu pristupa za korištenje naše aplikacije te u svrhu pružanja informacija o našim uslugama, novostima i događanjima. Osobne podatke prikupljamo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika. Zaštita Vaših podataka Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna, te Grad Jastrebarsko poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka. Kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Vaše podatke nećemo koristiti niti za jednu drugu svrhu od one za koju ste dali privolu ili postoji neka zakonitost obrade niti ćemo Vaše kontakt i osobne podatke dati bilo kojoj trećoj strani. Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne uvjetujemo pristup našim stranicama dostavom podataka, te ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za korištenje naših usluga. Vrijeme čuvanje podataka Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja Vaše privole za neku svrhu, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. Poveznice na druge stranice Ova usluga može sadržavati poveznice na druge stranice. Ako kliknete na vanjsku poveznicu bit ćete preusmjereni na tu stranicu. Dotične stranice mogu biti u vlasništvu drugih entiteta. Stoga Vas savjetujemo da provjerite Pravila o zaštiti privatnosti prije posjećivanja tih stranica. Mi nemamo kontrolu te ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, police o zaštiti privatnosti ili praksi stranih stranica ili usluga. Kontaktirajte nas Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili prijedloga vezanih za naša Pravila o zaštiti privatnosti, kontaktirajte nas na elektroničku adresu info@jastrebarsko.hr

This Privacy (and Personal Data Protection) Policy provides use of application Jaska Bike (further in text: „Application“) on mobile devices which is made for Grad Jastrebarsko by Invariant d.o.o.. Grad Jastrebarsko respects the privacy of its users. This Privacy and Personal Data Protection Policy (further in text: Privacy Policy) is intended to provide information about how Grad Jastrebarsko uses data which collects from you when you are using the application. By using the site or mobile application, user confirms that he understand, accept and agree to all the provisions of this Privacy Policy. Policy may be modified or upgraded without warning or notice. By using site or mobile application after the Policy is changed, user confirms that he/she agrees to the changes. If you use our service, you accept the collecting and use of data related to this Privacy Policy. Data that we collect will be used exclusively in providing and improving this service. Data collection Grad Jastrebarsko according to the law may collect certain data about users obtained during use of the site, and IP addresses that are automatically recorded in access records. Your data will be processed for the purpose of access for use of our application and purpose of providing information about our services, news and events. We collect personal data for a specific and lawful purpose and we do not process them further in way that is inconsistent with the purpose for which they were collected, unless otherwise is provided by law or based on user consent. Data protection Data Privacy Protection is permanent, and Grad Jastrebarsko will take all measures needed for data protection according to current regulations and good praxis. Personal data are processed on safe way, including protection from unauthorized or unlawful processing and data loss. In order to protect your Personal data, we use physical, technical and organizational security measures. We allow access to your personal data only to those employees who need to know that information, in order to provide you with some benefits or services. Besides, we educate our employees on the importance of data confidentiality and privacy and data protection. Your data will not be used for any other purpose except for those you gave your consent or there is some legality of processing. Furthermore, we will not share your contact and personal data with any third party. We collect only those persona data that has been voluntarily provided to us. We do not condition access to our sites by submitting information, and we do not ask you to disclose more of your data than is necessary for using our service. Data retention We store and process personal data only as long as necessary to carry out a legitimate purpose, unless there are valid regulations that provide a longer retention time for particular purpose. In case of giving permission for some purpose, we keep personal data as long as the consent is not withdrawn. Links to the other sites This service may contain links to other sites. If you click on an external link, you will be redirected to that site. Certain sites may be owned by other entities. Therefore, we recommend you to check their Privacy Policy before visiting. We have no control and take no responsibility for content, privacy policies or praxis of foreign sites or services. Contact us If you have some questions or suggestions for our Privacy Policy, please contact us on e – mail address info@jastrebarsko.hr

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr